Červenec 2016

Džúdó 12 pouček - Kanó Džigoró 1930

8. července 2016 v 9:55 | júdanša |  Kokoro (způsob myšlení)
Na facebooku 'Embassy Judo' klubu sídlícího v Tokiu při ambasádě USA jeho ředitel Lance Gatling přidal příspěvek, kde uvádí velmi hrubý a zjednodušený překlad 12 pouček/zásad džúdó od Džigoró Kana z roku 1930. Níže je můj český pokus o překlad i původní Gattlingův anglický text.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Džúdó 12 pouček - Kanó Džigoró 1930

Zde je velmi vzácný text Kanó šihana. Udělal jsem prostý (velmi !!) hrubý ořezaný překlad; je velmi nepřímý a složitý, a já nemám čas se teď tím prokousat a přeložit celé. Níže je jednoduché zkrácené převyprávění.

Je to velmi krátký esej, opravdu jen malý seznam z téměř neznámé knihy z éry Šówa. Kniha byla vytištěna jen v malém vydání jen jeden rok a když vyšlo druhé vydání, tak byla kniha kompletně přepracována a tento esej byl nahrazen mnohem delším esejem Kanó šihana a tento článek zmizel.

"Cvičení" je termín 修行 šugjô, který je vynikajícně popsán na www.jisho.org:

1. asketické praktiky (buddhistický termín)
2. vzdělávání; praxe; disciplína; studie
definice Wikipedia
3. sádhana doslovně "prostředkem dosažení něčeho" je duchovní praxe přesahojící ego. To zahrnuje celou řadu oborů v Hind, Sikh, buddhistických a muslimských tradicích, které jsou následovány za účelem dosažení různých duchovních či rituálních cílů.

柔道 十二 訓 Džúdó 12 pouček - Kanó Džigoró

Džúdó cvičení jako Budó
1. Cvičte kata a randori tak pečlivě, jako kdyby váš soupeř byl vyzbrojen skutečným mečem.
2. Nezapomeňte, že cílem studia džúdó je se zlepšovat každý den, a ne vyhrát nebo prohrát.
3. Cvičení džúdó není omezeno na dódžó.

Džúdó cvičení jako tělesné cvičení
4. Vyhněte se nebezpečným technikám a vylaďte své cvičení pro trénování vašeho těla.
5. Nezanedbávejte správné jídlo, spánek a odpočinek.
6. Cvičte správně, ne nedbale, v souladu se správnými principy.

Džúdó cvičení jako duchovní vzdělávání
7. Provádějte kata a randori svým nejlepším úsilím.
8. Usilujte o cvičení nejen se svými schopnostmi úsudku, ale také se svými silami intuice.
9. Je třeba vzít v úvahu reakce druhých ve vaší sebereflexi.

Džúdó zásady uplatňované do praxe každodenního života
10. V základech svého každodenního života mít na paměti zásadu "Seirjoku Zenjô Džita Kjôei".
11. Při konfrontaci s občasnými rozpory v učení, mějte na paměti zásadu "Seirjoku Zenjô Džita Kjôei".
12. Při konfrontaci s mnoha tlaky v každodenních nutnostech života v mysli postupně uvažujte o svých problémech jeden po druhém, a to s ohledem na zásadu "Seirjoku Zenjô Džita Kjôei".

Návrh anglického překaldu z japonštiny - překlad 07. 2016
Lance Gatling, ředitel / instruktor, Embassy Judo
Facebook 'Embassy Judo' www.facebook.com/usejc

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Here's a very rare writing by Kanô shihan, and I just took a (very!!) rough cut at a translation; it is very indirect and complex, and I don't have time now to wade through and translate the entire thing. The below is simply a truncated paraphrasing.

It's a very short essay, really just a list in a small, obscure Showa era book. The book was only printed in a small batch in a first edition, and by the time the second edition came out, the book had been completely reworked and this essay was replaced by a much longer essay by Kanô shihan and this disappeared.

The 'practicing' is 修行 shugyô, which the excellent www.jisho.org defines as:

1. ascetic practices (Buddhist term)
2. training; practice; discipline; study
Wikipedia definition
3. Sādhanā (Sanskrit साधन,Tib. སྒྲུབ་ཐབས་, druptap; Wyl. sgrub thabs) literally "a means of accomplishing something" is ego-transcending spiritual practice. It includes a variety of disciplines in Hindu, Sikh, Buddhist and Muslim traditions that are followed in order to achieve various spiritual or ritual objectives.

柔道十二訓 Judo's 12 Precepts - Kanô Jigorô

Jûdô practice as Budô
1. Practice kata and randori as carefully as if your opponent is armed with a live sword.
2. Do not forget that the objective of jûdô study is to improve every day, not to win or lose.
3. Jûdô practice is not limited to the dojo.

Jûdô practice as Physical Exercise
4. Avoid dangerous techniques and optimize your exercise to train your body.
5. Do not neglect proper food, sleep and rest.
6. Exercise correctly, not carelessly, in accordance with proper principles.

Jûdô practice as Spiritual Training
7. Conduct kata and randori with your best effort.
8. Endeavor to practice not only with your powers of judgement, but also with your powers of intuition.
9. It is necessary to consider others' reactions to you in your self reflection.

Jûdô principles applied to Daily Life as practice
10. In the basics of your daily life, bear in mind the principle of 'Seiryoku Zenyô Jita Kyôei' .
11. When faced with occasional inconsistencies in your teachings, keep in mind the principle of 'Seiryoku Zenyô Jita Kyôei'.
12. When faced with many pressures, even the daily necessities of life in mind, one by one consider your problems, keeping in mind the principle of 'Seiryoku Zenyô Jita Kyôei'.

Draft translation July 2016
Lance Gatling, Director / Instructor, Embassy Judo
Facebook 'Embassy Judo' www.facebook.com/usejc
----------------------------------------------

Slova Džigoró Kana - část 11

1. července 2016 v 18:14 | júdanša |  Kokoro (způsob myšlení)

Skutečná hodnota každého člověka je dána skutečností,
kolik přispěl svým životem společnosti.

全ての人の真価は、その人の一生涯に
どれほどの貢献を世のためにしたか
ということによって定まるのである

The true value of every person is decided
upon the contribution of their life to society.


Slova Džigoró Kana - část 10

1. července 2016 v 16:17 | júdanša |  Kokoro (způsob myšlení)
Staň se úctyhodným člověkem.

生まれ甲斐のある人となれ

Become a worthy person.