Kanova kaligrafie 順道制勝 Džundó Seišó

13. dubna 2015 v 23:30 | júdanša |  Kokoro (způsob myšlení)
Džigoró Kanó (stvořitel džúdó) byl též autorem mnoha kaligrafíí. V textech pojednávajích o jeho kaligrafiích je zmíněno, že jeho kaligrafie ilustrují Kanovi hodnoty, jak v oblasti vzdělávání a džúdó, tak i jeho přání světového míru. Kanova poselství v tématech textů kaligrafii, lze stále nalézt zavěšeny na stěnách džúdó dódžó a škol v celém Japonsku.

Očekávali bychom, že jako témata kaligrafii budou velmi zastoupené hlavní principy džúdó 精力善用 Seirjoku Zenjó ( Dobré využití vlastní mentální a fyzické síly ) a 自他共栄 Džita Kjóej ( Vzájemná prospěšnost pro sebe a ostatní ). Není tomu tak přesně, nejpočetněji se na Kanóvých kaligrafiích objevuje fráze 順道制勝 Džundó Seišó. Důvodem může být také to, že principy Seirjoku Zenjó a Džita Kjóei Kanó propagoval až v druhé polovině svého života ( případně, až po roce 1922 )

Kaligrafie 順道制勝 Džundó Seišó pochází z Muzea Kódókanu


Našel jsem 3 vyjádření/vysvětlení k významu této fráze, z nchž si lze udělat představu, co se pod 4 znaky skrývá:

1, z webu Calligraphy and Philosophy of Prof. Jigoro Kano, kde je část článku Prof. Hisaši Sanada z University of Tsukuba http://100yearlegacy.org/english/Kano_Jigoro/Calligraphy/
----
Originální anglický text:
"Among others, the most frequent phrase written was "順道制勝 (Jyundô-Seïsyô)." This phrase highlights Kano's belief that: "regardless of winning or losing, you need to follow the right path and, even if you lose by following this right path, it is more valuable than winning being against the path." (Jigoro Kano, "In the spirit of cultural philosophy of Kodokan Judo", in Yuko-no Katsudou, Vol.8, No.2, 1922)."
----
Můj překlad do češtiny:
"Mimo jiné, nejčastější napsaná fráze byla "順道 制勝 (Džundô-Seišó)." Tento výraz zdůrazňuje Kanóvo přesvědčení, že: "bez ohledu na vítězství nebo prohru, je třeba dodržovat správnou cestu, a to i v případě, že prohrajete tímto následováním této správné cesty, to je cennější než vítězství v rozporu s cestou." (Džigoró Kano," V duchu kulturní filozofie Kódókan Džúdó ", v Juko-no Katsudó, Vol.8, č.2, 1922). "

2, jiné vysvětlení Džundô-Seišó od Haruki Uemura (současného prezidenta Kódókanu) v textu z jeho Novoročního proslovu roku 2013
-----
Originální anglický text:
"According to our materials, before 1945, Kano Shihan's most popular calligraphy, which was framed and hung on the wall of school dojo throughout Japan, was the four character idiom #1 Jundo-Seisho: "Follow the Way - Gain Victory". The term "Jundo" (the 'do' in Judo meaning the 'Way') is found in the "Li Ji" (the ancient Confucian 'Book of Rites'#2 known as 'Raiki' in Japanese) and in "Kansho" (the history of the Chinese Han Dynasty), while the term "Seisho" is first found in "The Art of War" by Sun Tzu (known as Sonshi in Japanese). It is said that Kano Shihan combined these terms to create this four character idiom, which means: if you follow the correct principles of Judo #3 without being obsessed with the result, you will win naturally; even losing while following Judo's principles has more value than winning by violating the principles.

#1 Short, four-character idioms called yojijukugo are traditionally used to convey wisdom in Japanese culture.

#2 One of the 'Five Classics', ancient Chinese Confucian books written before 300 BC and studied in traditional Japanese, Edo era education. Kano shihan's early education included the study of the Five Classics.

#3 The Judo principles:
Seiryoku-Zenyo: maximum efficient use of energy
Jita-kyoei: mutual prosperity for self and others"
-----
Můj překlad do češtiny:
"Podle našich materiálů do roku 1945, tak nejoblíbenější kaligrafie Džigora Kana, která byla vytvořena a visela na zdi školních dódžó po celém Japonsku, byla čtyřznaková fráze ※ 1 "顺道制胜" Džundó-Seišó: "Následuj cestu - Získej vítězství." Termín "Džundó" ("dó" v džúdó znamená "cestu") se nachází v "Li Ji" (starobylé konfuciánské "Knize obřadů" ※ 2 známý jako "Raiki" v japonštině) a "Kanšo" (historie čínské dynastie Han), zatímco termín "Seišó" lze nejprve nalézt v "Umění války" od Sun Tzu (známý jako Sonshi v japonštině). Říká se, že Kano šihan zkombinoval tyto významy a vytvořil tento čtyřmístný idiom, který znamená, že pokud budete postupovat podle správných zásad džúdó ※ 3 , aniž by jste byli posedlý výsledkem, vyhrajete přirozeně a i prohra, když jste se drželi zásad džúdó má větší hodnotu než vítězství při porušení principů.

※ 1 Krátké, čtyřznakové fráze tzv. yojijukugo se tradičně používají k vyjádření moudrosti v japonské kultuře.

※ 2 Jedna z pěti "Klasiků", starověké čínské konfuciánské knihy napsané před 300 př. nl. Studovali v tradičním japonském vzdělávání v éře Edo. Ranná výchova v mladí Kano šihana zahrnovala studium pěti klasiků.

※ 3 Judo principy: -精力善用Seirjoku-Zenjó: maximální efektivní využívání energie -自他共栄 Džita-kjóei: vzájemná prosperita pro sebe a druhé"

3, z knihy The Way of Judo: A Portrait of Jigoro Kano and His Students, autor: John Stevens
----
Originální anglický text:
"Jundo Seisho (順道制勝) . "Following the Way Produces Victory." Jundo is a Confucian concept meaning "proper behaviour", "maintain high principles", and "to follow the natural course of things." In judo, seisho means "achieve the goal" and "realize great results." With eightyone examples, this way by far the most common calligraphy on display.
Jundo Seisho has second verse that Kano added on occassion Gyofu Gaijin ( 行不害人) , "The Best Behaviour Harms No One" "
----
Můj překlad do češtiny:
"Džundó-Seišó (順道 制勝). "Následování Cesty Vytváří Vítězství". Džundó je konfuciánské pojetí znamenájící "správné chování", "udržovat vysoké principy", a "následovat přirozený průběh věcí." V džúdó, seišó znamená "dosažení cíle" a "realizovat skvělé výsledky." S osmdesátijedna příklady, je toto zdaleka nejběžnější téma zobrazené na Kanových kaligrafií.
Džundó-Seišó má druhý verš, který Kano přidával při pří některých příležitostech a to Gjófu Gaidžin (行不 害人), "Nejlepší chování nikoho nepoškozuje"."

順道 制勝 行不 害人 Džundó Seišó Gjófu Gaidžin "Následováním Cesty uskutečni skvělé výsledky s nejlepším chováním, aby jsi nikomu neublížil"
web školy v Kumamotu, kde byl Kanó Džigoró ředitelem kolem roku 1891 (jako 31 letý)
------------------------------------------------

Výše uvedené tři vysvětlení si jsou velmi podobné a ilustrují, co Kanó zastával při své výuce džúdó a chtěl, aby jeho žáci měli na očích během jejich praxe. Kanó se snažil též pozitivně utvářet charakter žáků, tak aby byli schopni rozeznat a konat správné věci (správnou cestu/způsob), tak aby konali dobro. I když na správné cestě natrefíme na neúspěch či prohru, tak vědět, že to, že jdeme po správné cestě, je pro nás cennější a úspěch přijde dříve či později přirozeně.

Pěkně tento proces nebo vnitřní postoj také popsal Haruki Uemura - prezident Kódókanu ve svém Novoročním projevu k roku 2013
Originální anglický text:
----
"A process to accomplish something is sometimes compared to climbing a mountain. First, look up to the top of the mountain and resolve to meet the challenge, but before you take a first step forward, make sure to choose the right path. Once you set out on climbing, it is important not only to look up but also to look down at your feet constantly to see whether you are still on the right path and continuing the proper way."
----
Můj překlad do češtiny:
"Proces vedoucí k dosažení něčeho je někdy srovnáván s lezením na horu. Za prvé, podívejte se až na vrchol hory a odhodlejte se splnit úkol, ale předtím, než uděláte první krok se ujistěte, že jste si vybrali správnou cestu. Jakmile se vydáte lézt, je důležité nejen vzhlížet, ale také se neustále dívat dolů na nohy , zda jste stále na správné cestě, a pokračujete správným způsobem." (Haruki Uemura - prezident Kódókanu - New Year message 2013)

Pohledem zaměření dnešního sportovního pojetí džúdó, kde je důraz na výsledek či vítězství ve sportovním klání upřednostněn (ne-li jediný cíl) na úkor původních významů a principů džúdó, se může význam textu zdát nesmyslný a zavádějící. Nicméně přijmeme-li fakt, že Kanóvo džúdó bylo a stále je v některých kruzích prostředkem ke zdokonalování osobnosti (těla, povahy a intelektu) ve prospěch sebe a společnosti, tak poznáme, že Šiaj (sportovní utkání) je pouze jedním z prostředků (spolu s cvičením randori a kata) ke kýženému cíli (sebekultivace a sebeovládání) , pak provozování správné cesty (v šiaj, randori i v jakékoli každodenní činnosti) dává logiku a tím i Kanovo fráze 順道制勝 Džundó Seišó.
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.